Koncepcja rozwoju

Koncepcja rozwoju w różnych obszarach:

I. Dydaktyka

 • Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych.
 • Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.
 • Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.
 • Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.
 • Analizowanie różnymi metodami wyników sprawdzianu. Formułowanie i wdrażanie otrzymanych wniosków.
 • Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.
 • Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.
 • Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego.
 • Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki.
 • Zintensyfikowanie działań dydaktycznych przy pomocy realizacji projektów edukacyjnych.


II. Wychowanie i opieka

 • Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.
 • Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej uczniom.
 • Realizowanie różnorodnych programów profilaktycznych.
 • Organizowanie ciekawych zajęć pozalekcyjnych, które służyłyby rozwijaniu zainteresowań i zdolności ucznia, przyczyniłyby się także do wszechstronnego rozwoju jego osobowości, zapewniałyby pożyteczne spędzanie wolnego czasu i właściwą opiekę.
 • Organizacja udziału dzieci w konkursach pozaszkolnych.
 • Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 • Realizowanie programu udzielania pierwszej pomocy wśród wszystkich uczniów szkoły, którzy od najmłodszych lat uczyliby się jak postępować w sytuacjach kryzysowych.
 • Udział w ogólnopolskich akcjach „Bezpieczna szkoła” i „Szkoła bez przemocy”.
 • Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami.
 • Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi.


III. Kadra pedagogiczna

 • Łączenie doświadczenia i wiedzy nauczycieli z dłuższym stażem, z pomysłowością i innowacyjnym podejściem do pracy młodej kadry.
 • Finansowe wspieranie nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Organizacja szkoleń na terenie placówki według zapotrzebowania zgłaszanego przez nauczycieli i uwzględniającego potrzeby uczniów.
 • Dbałość o pozytywną atmosferę pracy.
 • Nagradzanie działań nauczycieli.
 • Wspieranie powstawania i stwarzanie możliwości realizacji programów autorskich.
 • Realizacja wybranych projektów edukacyjnych wykorzystujących środki unijne.


IV. Promocja placówki i współpraca ze środowiskiem

 • Prowadzenie na terenie szkoły pedagogizacji rodziców.
 • Pisemne informowanie o sukcesach dzieci.
 • Wspólne zwiedzanie Inowrocławia i jego okolic.
 • Organizowanie stałego punktu pomocy dla rodziców lub opiekunów.
 • Promowanie osiągnięć naszych uczniów poza szkołą.
 • Organizowanie ciekawych imprez dla rodzin naszych uczniów.


V. Formy i sposoby ewaluacji

Niniejszy program zostanie poddany ewaluacji. Wnioski z ewaluacji zostaną wykorzystanie do wprowadzenia niezbędnych zmian w kolejnym roku szkolnym. W tym celu zastosowane będą następujące narzędzia:

 • Diagnoza sytuacji dydaktycznej ankieta dla wychowawcy i uczniów.
 • Ankiety ewaluacyjne zajęć pozalekcyjnych.
 • Opinie rodziców.
 • Analiza zmian stanu wyposażenia szkoły