Model Absolwenta

Nasz Absolwent jest przygotowany do następnego etapu kształcenia, dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie.
Nasz Absolwent:

… jest aktywny
- posiada zainteresowania i  rozwija je na miarę swoich możliwości
- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki
- wykazuje się samodzielnością

… jest ciekawy świata   
- stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł
- lubi i chce się uczyć
- wrażliwy na piękno przyrody( świadomość ekologiczna)

… jest odpowiedzialny      
- umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje
- umie rozwiązywać problemy
- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki
-  zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować
- umie dokonać samooceny


… jest otwarty
- łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami
- umie współdziałać w grupie
- prezentuje swój punkt widzenia i  rozważa poglądy innych
- jest dobrym organizatorem

…  jest optymistą    
- jest pogodny
- pozytywnie patrzy na świat
- wierzy w siebie
- umie odróżniać dobro od zła

… jest prawy  
- cechuje go uczciwość i prawdomówność
- zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje
- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować

… jest tolerancyjny   
- rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym
- jest wrażliwy na potrzeby innych

… jest krytyczny
- selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich  przydatność do określonego celu

… jest świadomy
- zna swoją wartość swoich praw i praw
- zna i respektuje prawa innych innych ludzi