Wizja i misja szkoły

Wizja Szkoły
Nasza szkoła jest kreatywna oraz wspomagająca rozwój każdego ucznia  na miarę jego potrzeb i możliwości.
Niepubliczna Szkoła  Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Inowrocławiu jest miejscem, w którym uczeń w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz wsparcia ze strony nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego nabywa wiedzę, a także umiejętności niezbędne do dalszego etapu kształcenia. Każdemu dziecku stwarzamy właściwe warunki zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w grupie. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą  i sztuką. Nad jego rozwojem czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.   Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu różnorodnych działaniach. Realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki odpowiedniej bazie materialnej. Nasze klasy mają dostęp do Internetu i są wyposażone w najnowsze urządzenia techniczne oraz pomoce dydaktyczne.   Priorytetem naszej szkoły jest przestrzeganie wszelkich zasad, które leżą u podstaw kształtowania osobowości młodego człowieka oraz przygotowanie go do odniesienia sukcesu w nauce i w życiu na miarę jego możliwości.  


Misja Szkoły
" Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczości,aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum"
Wizja:
1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego
2. Szkoła kształtuje normy i zasady społeczne
3. Szkoła stwarza warunki ku "Szkole Przyszłości"
4. Szkoła bezpieczna,przyjazna dla dzieci i rodziców
5. Każde dziecko jest uzdolnione,a nauczyciele podejmują różnorodne formy i metody pracy, by je w tym wspierać

Cele wynikające z misji i wizji szkoły:

  • szkoła realizuje podstawy programowe i gwarantuje osiągnięcia standardów wymagań;
  • działania szkoły służą wszechstronnemu rozwojowi ucznia, przygotowaniu go do życia i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych
  • szkoła wspiera osiąganie przez uczniów sukcesu edukacyjnego
  • szkoła oferuje uczniom możliwość uczestnictwa w szerokiej gamie zajęć pozalekcyjnych
  • relacje między uczniami uwzględniają ich prawa i obowiązki, oparte są na dialogu;
  • szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
  • szkołą współpracuje ze środowiskiem lokalnym;
  • szkołą promuje swoje osiągnięcia i dba o swój wizerunek w środowisku lokalnym;